נשמח לקבל כל פנייה אל שירות הלקוחות של DayBuyDay: לרבות הצעות ודילים שנשיג עבורכם, פנייה של עסקים המעוניינים להצטרף וכמובן שירות לקוחות וכל שאלה שעולה על דעתכם

כתובתינו

זבוטינסקי 81 ראשון לציון מיקוד 75285  ראשון לציון

תקנון | דיי ביי דיי | DayBuyDay

תקנון תנאי השימוש באתר DAYBUYDAY

ברוכים הבאים לאתר www.DAYBUYDAY.co.il
על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם שירות חדשני ברמה גבוהה, ביקשנו ליצור בתקנון זה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר, קרי:  להביא לכם מוצרים ושירותים מצוינים במחירים זולים, באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח.
ניתן למצוא מדריכים נוספים במקומות הרלוונטיים באתר, ואולם כל אלו כפופים לאמור בתקנון זה. לשקול האם להשאיר
אז קראו בבקשה את האמור בתקנון זה, אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם, ולהביא לכם את מירב התועלת.

1.    כללי
1.1.    כל פעולה שהיא באתר האינטרנט www.DAYBUYDAY.co.il (לעיל ולהלן: "האתר") כפופה לאמור בתקנון זה להלן.
1.2.    חברת אורבן איילנד מדיה גרופ בע"מ (להלן: "החברה") הינה הבעלים הרשום של האתר, ופרטיה הינם כדלקמן:
1.2.1.    כתובת החברה: רחוב ניר דוד 21, ראשון לציון 75288
1.2.2.    כתובת דוא"ל:   contact@DAYBUYDAY.co.il.
1.2.3.    מס' טלפקס: 077-9000030
1.3.    כל המבצע פעולה כלשהי באתר מתחייב, מצהיר ומעיד על עצמו כי הוא קרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
1.4.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת "Talkback", פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.
1.5.    רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: "המקור האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור האחר ואף אם המקור האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי, כל זאת אך רק אם וככל שאין במקור האחר כדי להרחיב את זכויות החברה או  כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה.
1.6.    תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
1.7.    החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מראש.
1.8.    לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

2.    מטרת האתר
2.1.    מטרת האתר הינה לספק למשתמשי האתר (להלן: "המשתמשים" או "הלקוחות") שירותים מקוונים לרכישות חברתיות במחירים אטרקטיביים של מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים") של עסקים שונים, לרבות מתחום התרבות, הפנאי ורווחת הפרט  (להלן: "הספקים"), וזאת באמצעות הקופונים המוצעים באתר.
2.2.    כל עסקה במוצרים הינה עסקה ישירה בין המשתמש לספקים בלבד ללא כל אחריות מצד האתר ו/או החברה, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי הספקים משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם מטעם האתר ו/או החברה.

3.    המשתמשים הזכאים להשתמש באתר
3.1.    רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי שעמה החברה התקשרה בהסדר לצורך ביצוע העיסקאות במסגרת האתר וזאת כמפורט באתר (להלן: "המשתמש" או "הלקוח").
3.2.    על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר (באופן זמני או לצמיתות), בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
3.3.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר כי החברה רשאית למנוע את השימוש באתר עקב כל אחת  מהסיבות הבאות: אמצעי תשלום לא תקף מסיבה כלשהי; פגיעה בחברה ו/או באתר ו/או בספק כלשהו ו/או במשתמש אחר; הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.
3.4.    מובהר כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית. החברה ו/או הספקים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין, וזאת בגין נזקים שייגרמו לחברה ו/או לספקים ו/או למי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.    
 

4.    המוצרים המוצגים באתר
4.1.    יודגש כי החברה איננה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר, אלא אך ורק מעמידה לרשות הספקים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם באמצעות שיטת הקנייה החברתית.
4.2.    בדף המכירה של כל מוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי הספקים ובאחריותם בלבד. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על ידי הספקים ובאחריותם בלבד. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ועל כן ייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר ו/או השירות הנמכר. החברה אינה מפקחת על המידע הנמסר על ידי הספקים ונכונותו. כל האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, איפוא, על הספקים ועליהם בלבד.
4.3.    הואיל והחברה איננה אחראית כאמור על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי הספקים, מומלץ לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם המשתמש מעוניין קודם להגשת הצעתו.
4.4.    במידה וישנו קישור ('לינק') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה גם באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באותם אתרים אליהם מפנה הקישור באתר.
4.5.    כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מדיל לדיל, ולרבות במהלך הדיל עצמו, וזאת ללא חובת הנמקה של החברה ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס "כל הקודם – זוכה", וזאת עד לגמר המלאי.

5.    תהליך ביצוע העיסקה
5.1.    תהליך ביצוע העיסקה לגבי המוצר שהוצע על ידי הספקים באמצעות האתר (לעיל ולהלן: "הדיל" או "העסקה"), יחל בהגשת הצעת המשתמש להשתתפות בעיסקה באמצעות הקלקת המשתמש על לשונית ה-"קנה", אשר תוביל לטופס למילוי פרטים אישיים של המשתמש, ואישור לקריאה והסכמה לאמור בתקנון זה.
5.2.    טופס הפרטים האישיים יכלול (בין היתר) את הפרטים הבאים של המשתמש: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. במידה והזמנה תבוצע ללא מלוא הפרטים האישיים שעל המשתמש לציין, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה.
5.3.    בסיום ביצוע פעולות הרישום לדיל, תישלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת  הרישום לדיל.
5.4.    למען הסר כל ספק מובהר ומודגש בזאת כי תנאי לכניסתו לתוקף של כל דיל שהוא שהוצע על ידי הספקים באמצעות האתר והוצאתו לפועל הינו רישום של מספר המשתמשים שהביעו את רצונם לרכוש את הדיל, כאמור לעיל, בשיעור שווה או גבוה מהכמות המינימאלית שנקבעה על ידי הספק וצוינה בפרטי הדיל, וכן בתנאי שהדבר יעשה בטווח הזמנים שנקבע בהצעת הספק.
5.5.    בחלוף המועד שנקבע בהצעת הספק לסגירת הדיל, ובכפוף לקיום מספר מינימום של משתמשים שביקשו לרכוש את המוצר כאמור לעיל, תישלח לכל משתמש הודעה בדוא"ל על חיוב כרטיס האשראי שלו בגין הדיל, בצירוף קישור לשובר אשר יקנה את הזכות לפנות לספק בלבד לשם מימוש הדיל (להלן: "השובר" או "הקופון") ובצירוף חשבונית מס כדין.     
5.6.    אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי הספק, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין הספק למשתמש.
5.7.    ‫צבירת קרדיטים לפי שיטת "חבר מביא חבר": מערכת הקרדיטים של האתר מאפשרת לכל משתמש שנרשם לדיל כלשהו של האתר (להלן: "המשתמש המקורי") לצבור קרדיט בגין כל משתמש חדש שהגיע באמצעותו לאתר ונרשם לאחד מהדילים של האתר תוך 72 שעות ממועד הירשמות המשתמש המקורי לדיל האמור. ניתן לצבור עד ל-400  קרדיטים לכל משתמש מקורי. כל קרדיט מעניק למשתמש המקורי זיכוי בסך של 20 ₪, שהינו בעל תוקף לחודשיים, אותו המשתמש המקורי יוכל לממש לפי רצונו במסגרת הדילים בהם ישתתף במהלך החודשיים שלאחר מכן, באופן לפיו, במידה והמשתמש המקורי יבחר בכך, הסכום המצטבר של הקרדיטים יקוזז בהתאם מסכום החיוב של אותם הדילים (ניתן אף לקבל קופון של דיל כלשהו בחינם לחלוטין במידה וסכום הקרדיטים של המשתמש המקורי גבוה דיו כדי לכסות באופן מלא את מלוא סכום החיוב של אותו הדיל, ובמקרה כזה יאופס בהתאם מלוא סכום החיוב של אותו הדיל).  


6.    שוברים/קופונים (Vouchers)
6.1.    כל השוברים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות שייקבעו על ידי החברה והספקים.
6.2.    כל שובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהספק את המוצר/השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה, ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.
6.3.    אף שובר לא יהא ניתן להעברה ו/או להענקה, להוציא שובר "מתנה", וזאת על פי התנאים המפורטים ב"שובר המתנה".
6.4.    לא ניתן לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר).
6.5.    לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.
6.6.    לא ניתן לממש שובר באופן חלקי.
6.7.    לא ניתן לממש שובר בכפל מבצעים אלא אם צויין אחרת במפורש באתר.
6.8.    השוברים אינם כוללים תשלום תשר (Tip).


7.    מחירים ותשלומים
7.1.    כל המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
7.2.    מחירי השוברים שניתן לרכוש מהספקים באמצעות האתר הינם אטרקטיביים, אולם הם אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. "השווי" המוצג בנוגע לכל הצעה יומית הוא כפי שנמסר לחברה ע"י הספקים השונים ובאחריותם בלבד. לפיכך, החברה ו/או הספק אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים באתר על ידי הספקים הינם המחירים הזולים ביותר הקיימים בשוק, ומומלץ כאמור לעיל לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם המשתמש מעוניין קודם להגשת הצעתו.
7.3.    כל הצעת רכישה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המשתמש עבור המוצר.
7.4.    חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו על ידו. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבות הלקוח מסיבה כלשהי - תבוטל זכייתו, והמוצר לא יסופק לו.8.    ביטול עיסקה
8.1.    ביטול עסקה על ידי המשתמש:
8.1.1.    המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר ו/או השירות המהווים את הדיל, אך ורק בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפיו רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן, ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות. יחד עם זאת מובהר כי זכות הביטול כאמור איננה עומדת לגבי המוצרים המפורטים בכל אחד מהמקרים הבאים: "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; מוצר שהינו בגדר "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; וכן טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
8.1.2.    ביטול העיסקה יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת הבאה: support@daybuyday.co.il, ו/או פנייה ישירה למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר.
8.1.3.    המשתמש יחוייב בדמי ביטול בכל מקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, וזאת בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם. חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח. במקרה שהמוצר כבר סופק בפועל – יהא על המשתמש להחזיר את המוצר בהתאם לפרטים שיימסרו לו על ידי הספק.
8.2.    ביטול עסקה ע"י החברה ו/או הספק
8.2.1.    החברה ו/או הספק שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל דיל שפורסם באתר ו/או הזמנה שבוצעה על ידי משתמש כלשהו, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, לפני או לאחר סגירת הדיל, ואף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הדיל.
8.2.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או הספק שומרים לעצמם את הזכות לבטל דיל ו/או הזמנה כלשהם, בכל אחד מהמקרים הבאים: ביצוע פעילות בלתי חוקית כלשהי באתר; תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות לדיל כלשהו; כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך ביצוע הדיל; טעות בתיאור המוצר/השרות ו/או בתנאי המכירה ו/או בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת הנתונים מטעם הלקוח; ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של הלקוח; וכן בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
8.2.3.    בוטל דיל על ידי החברה ו/או הספק כאמור לעיל, תישלח למשתמשים שביצעו הזמנה הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המשתמשים בעת רישומום, וכן יוחזרו להם כל התשלומים שכבר שולמו על ידם (ללא הפרשי ריבית ו/או הצמדה). החברה לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמשים, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידם בעת רישומם האלקטרוני הייתה שגויה או בכל מקרה של תקלה טכנית.


9.    סודיות ופרטיות
9.1.    על אף שאין חובה למסור פרטים כלשהם המזמין, מובהר כי אי מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר את השלמת העסקה.
9.2.    החברה לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי (למעט הספק), ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והספקים; המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או הספק או מי מטעמם; התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי; וכן במסגרת כל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו חלילה, בין המשתמש לבין החברה.
9.3.    החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים. יחד עם זאת, היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד, ולמשתמש  לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.    
9.4.    החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
9.5.    מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה אוטומטית בגדר הסכמה כדין של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. יחד עם זאת, המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה לכתובת הבאה: unsub@daybuyday.co.il.
9.6.    החברה תהיה רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש מסרב לקבל cookies.
9.7.    משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, ייחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לספק הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.


10.    העדר אחריות
10.1.    למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי החברה איננה בשום פנים ואופן צד להתקשרות שתעשה בין הספקים למשתמשים באמצעות האתר.
10.2.    החברה איננה אחראית לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של הספקים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או לספקים.
10.3.    תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי הספקים, לצרכי פרסום באתר.
10.4.    החברה איננה מפקחית ואיננה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי הספקים, רמת השירות של הספקים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב.
10.5.    מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
10.6.    החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
10.7.    החברה איננה אחראית בשום אופן – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.
10.8.    החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך היא איננה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
10.9.    החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא).
10.10.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, כי הצעות של משתמשים לא יוגשו או יתעדכנו. המשתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
10.11.    החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי ההדיל ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.    


11.    שימוש בלתי מורשה באתר
11.1.    אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
11.2.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.
11.3.    אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.   

12.    קניין רוחני
12.1.    האתר כולל חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
12.2.    כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני לגבי תכני האתר הינם רכושה הבלעדי של החברה או הותרו  לשימוש החברה מטעם הבעלים של הזכויות הללו.
12.3.    העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת מראש בכתב של החברה הינה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור לעיל עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
12.4.    החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
12.5.    אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

13.    הדין החל ומקום השיפוט
13.1.    הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
13.2.    בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
13.3.    מובהר כי האמור בסעיפים 13.1 – 13.2  לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.